Chat with us, powered by LiveChatIUX Market

ข้อมูลความปลอดภัย

คำเตือน คำแนะนำทั่วไป

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและอาจมีคำแนะนำที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล สถานการณ์ ทางการเงินหรือความต้องการส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของคำแนะนำ (ถ้ามี) ที่มีต่อวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงินและความต้องการเหล่านั้นก่อนที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำ

เว็บไซต์นี้ดำเนินงานโดย iUX Market Global Group ได้รับการกำกับดูแล จากประเทศสิงคโปร์ มีอำนาจในการประกอบธุรกิจจัดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก พร้อมด้วยใบอนุญาต
คำเตือนความเสี่ยง: โปรดทราบว่าการซื้อขาย forex และการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่น ๆ มีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกราย การซื้อขายตราสารทางการเงินอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเช่นเดียว กับการได้รับผลกำไร และการสูญเสียนั้นอาจมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ก่อนทำธุรกรรมดังกล่าวควรแน่ใจว่าได้เข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมดแล้ว และควรรับคำแนะนำที่เป็นกลางหากมีความจำเป็น ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หรือใช้โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ/เขตอำนาจศาล โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ออสเตรเลีย เบลเยียม ฝรั่งเศส อิหร่าน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ และสหรัฐอเมริกา บริษัทไม่ได้ให้บริการ แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ/เขตอำนาจศาล โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ออสเตรเลีย เบลเยียม ฝรั่งเศส อิหร่าน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ และสหรัฐอเมริกา iUX Market Global Group มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศด้านบน ตามดุลยพินิจของเราเอง
©2019 iUX Market Global Group สงวนสิทธิ์ทุกประการ