Chat with us, powered by LiveChatIUX Market

ข้อมูลความปลอดภัย

คำเตือน คำแนะนำทั่วไป

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและอาจมีคำแนะนำที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล สถานการณ์ ทางการเงินหรือความต้องการส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของคำแนะนำ (ถ้ามี) ที่มีต่อวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงินและความต้องการเหล่านั้นก่อนที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำ

เว็บไซต์นี้ดำเนินงานโดย iUX Market Global Group ได้รับการกำกับดูแล จากประเทศสิงคโปร์ มีอำนาจในการประกอบธุรกิจจัดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก พร้อมด้วยใบอนุญาต


©2019 iUX Market Global Group สงวนสิทธิ์ทุกประการ